» Požáry domácností - statistika
Požáry v domácnostech - statistika

Jen v České republice dochází k tisícům požárů v domácnostech ročně. Statistická ročenka Hasičského záchranného sboru ČR uvádí, že za rok 2018 došlo k 5 340 požárům v soukromých domácnostech. Je důležité zmínit, že toto jsou pouze požáry, které byly statisticky zaznamenány. Lze jen odhadovat kolik stovek či tisíců požárů nebylo vůbec ze strany HZS řešeno. Zde je třeba zmínit, že neohlášení požáru je porušení zákona (jmenovitě z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně) a v občanské rovině je toto porušení klasifikováno jako přestupek s možností sankce až 25 tisíc Kč. V každém případě je ale neohlášených požárů jistě vysoké množství a můžeme jen spekulovat, zda je to díky velmi včasnému uhašení a neznalosti povinného nahlášení, nebo kvůli strachu z „návštěvy“ a případných postihů od příslušníků HZS ČR či PČR nebo se důvod skrývá ještě jinde.

 

Pokud se vrátíme ke statistikám, zjistíme, že výše uvedený počet požárů v domácnostech je v procentuálním vyjádření (25,8 %) nejvyšším podílem hlášených požárů ve všech odvětvích našeho hospodářství. V závěsu za počtem požárů v domácnostech je množství požárů v odvětvích Ostatní veřejné a osobní služby (22,8 %) a dále Zemědělství (14,9 %). Z uvedeného vyplývá, že věnovat se požárnímu zabezpečení vlastní domácnosti, ať už se jedná o panelový byt, bytovou zástavbu či samostatný dům, není žádným výstřelem do tmy, ale důležitým krokem na cestě prevence. Celková přímá škoda způsobená požáry v domácnostech dle statistik HZS ČR za rok 2018 dosáhla 546 milionů Kč. Neodborně přepočteno na průměrné hodnoty nám vychází, že jeden požár v domácnosti průměrně způsobil škodu na majetku v hodnotě přesahující 102 tisíc Kč. Pokud se však budeme držet přesných statistických údajů, tak zvíme, že bylo řešeno 136 požárů, jejichž následkem byla způsobená škoda převyšující 1 milion Kč. Počet zraněných osob při těchto požárech dosahuje hodnoty 799 osob a velmi nelichotivý je počet osob usmrcených, kterých bylo celkem 61.

 

Kde hledat příčiny vzniku požárů v domácnostech?

Statistice příčin vzniku požárů ať už v domácnostech, ale i ostatních odvětvích, vévodí nedbalost. Co si pod tímto obsáhlým pojmem v oblasti požární ochrany představit? Lidé si velmi často počínají neopatrně, a aniž by chtěli, způsobí požár svým jednáním. Nedbalostí může být například kouření v domácnosti, kdy nedopalek na nesprávném místě vede k zahoření a následnému požáru. Dalším příkladem budiž vaření a jiná tepelná úprava potravin, kdy stačí chvilka nepozornosti a požár je na světě – mimochodem teplená úprava potravin vedla k požáru v 677 případech. Nedbalostí je také neuposlechnutí příkazů, zákazů nebo doporučení, ať už se jedná o požární předpisy, značky nebo například návody k použití. Do nedbalosti řadíme také nesprávnou obsluhu topidla, zanedbání čištění komínů či nesprávný výběr paliva.

V těsném „závěsu“ za nedbalostí ve statistikách figuruje neprokázané zavinění. Zde se jedná o požáry, které jsou také způsobeny člověkem, avšak nelze vyhodnotit, zda se jedná o úmyslné zavinění či nedbalost. Zdroj požáru také často nelze zcela vypátrat.

Na pomyslném třetím stupni se umístili technické závady strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. Je třeba si uvědomit, že také v tomto případě je ohlášení požáru hasičům velice důležitým krokem. HZS ČR vede podrobnou evidenci požárů, a pokud je například ohlášen požár způsobený závadou u konkrétního druhu výrobku již poněkolikáté, může dojít k jeho stažení z trhu.

Statisticky již méně viditelné ale přesto významné jsou příčiny požárů způsobené úmyslným zapálením a závadami při provozu komínů. Některé požáry také zůstávají bez objasnění příčiny jejich vzniku.

 

Závěrem k výše uvedenému textu doplňuji hodnotu 10,8 miliard Kč. Tato nesmírná číslovka označuje výši uchráněných hodnot způsobených činností HZS ČR ve všech odvětvích našeho hospodářství. Statistiku uchráněných hodnot, kterou mají na svědomí sami občané, však k dispozici asi nikdy mít nebudeme. Můžeme však konstatovat, že preventivní činnost samotných hasičů, ale také informační smršť ze všech medií a v neposlední řadě také činnost odborně způsobilých osob v oblasti prevence rizik a požární ochrany vede ke zvyšování povědomí o možnostech předcházení samotného vzniku požárů a jeho případné likvidace v počátečních fázích rozhořívání. A právě tématu prevence a případné likvidace požáru se budeme věnovat v dalších článcích.

MDUyNGViMz