Články a info
Hasicí přístroje podle druhu hasiva

Práškové hasicí přístroje

Díky své všestrannosti je práškový hasicí přístroj nejpoužívanějším typem vybavení pro prvotní hasební zásah. Hasiči ho také vyžadují při kolaudaci nových rodinných domů, bytových prostor nebo garáží, ale také výrobních či skladových hal a dalších prostorů. Je vhodný pro hašení požáru pevných látek, hořlavých kapalin i plynů.

Hasivem je prášek, kterým hasicí přístroj naplněn, výtlačnou sílu zajišťuje nejčastěji vzduch nebo jiný inertní plyn. Velkou předností tohoto přístroje je jeho nevodivost a tudíž bezpečnost při hašení poblíž elektrických zařízení pod napětím.

Co se týče hasebního efektu, jedná se o kombinaci stěnového a chemického, kdy se na povrchu hořícího materiálu vytváří vrstva - krusta, která zabrání přístupu vzduchu a zároveň, díky chemické přeměně struktury prášku, dochází k odebírání tepla, které vzniká při hoření.

Nevýhoda: Hasicí přístroj práškový není vhodný do míst, kde může při hašení dojít ke znehodnocení drahé elektroniky nebo jiných zařízení, např. serverovny, analytické laboratoře, sklady výpočetní techniky, autodílny pro luxusní vozy apod. Tam doporučujeme použít hasicí přístroje CO2, nebo speciální na jemnou elektroniku (Saclon).

Hasicí přístroj práškový 6kg - 34A/183B/C (vhodný ke kolaudaci RD - vč. revize)

Sněhové hasicí přístroje – CO2

Sněhové hasicí přístroje se používají především v provozech s jemnou mechanikou, elektrickými zařízeními, hořlavými kapalinami nebo v potravinářských provozech. Lze jej použít i k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m. Hasivo je tzv. bezezbytkové, kdy se po uhašení požáru odpaří. Po vypuštění má hasivo velmi nízkou teplotu, při ústí hubice cca −30 °C. Přístroj je nevhodný k hašení sypkých látek a hořlavých prachů. Jeho životnost je až 40 let, po použití je opakovaně plnitelný. Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné, neboť vytlačuje kyslík, CO2 je netoxický, ale také nedýchatelný.

Hasicí přístroj CO2 S5 - sněhový 5kg - 89B (s revizí)

 

Pěnové hasicí přístroje
Pěnový hasicí přístroj je používán hlavně v prostorech s výskytem hořlavých kapalin a olejů. Při hasebním zákroku vytvoří na povrchu hořlavé kapaliny vrstvu pěny a zamezí tak přístupu kyslíku k zapálenému materiálu. Kromě vody obsahuje pěnidlo a smáčedlo, které vylepšuje vlastnosti hasiva. Mnohem lépe než samotná voda hasí i pevné látky. Hasicí přístroj na hašení hořlavých kapalin je nutné volit dle plánovaného použití. Pozorní musíme být zejména při hašení polárních kapalin, kdy musí být hasicí přístroj označen jako AR (Alcohol resistant). Pěnovým přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože vodní pěna je elektricky vodivá.

Vodní hasicí přístroje

Klasika, která bohužel rezaví. Nejméně účinný typ hasicícho přístroje! V případě, že skončí jejich životnost, jsou zpravidla nahrazeny jiným typem hasicího přístroje, až na několik výjimek, které potvrzují pravidlo.

Hasební látkou je voda, obohacená o smáčedla, která vylepšují vlastnosti hasiva, zejména zabraňují jejímu zamrznutí. Výtlačným mediem je tlakový vzduch.

S vodním hasicím přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pro napětím. Při stejném objemu hasiva má voda nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt). Na prodejnosti mu nepřidá ani jeho cena a legislativní požadavky, které zvyšují náklady na jeho provozní údržbu. Díky korozivním vlastnostem hasiva – vody, musí být hasicí přístroj podroben tlakové zkoušce 1x za tři roky. Vodní hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požárů pevných látek. Své uplatnění najdou např. v zemědělství nebo skladech textilu, kdy je nutné, aby hasivo promočilo žhnoucí materiál.  
Vodní hasicí přístroj 9litrů - MRAZUVZDORNÝ

Hasicí přístroje s čistým hasivem

Tyto hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požáru v počáteční fázi, ve vnitřních i venkovních provozech. Používají se pro hašení elektrických rozvoden, jemné mechaniky, jako hasicí přístroje pro serverovny, sklady elektroniky, archivy a místa, kde se nachází cenný materiál nebo jsou chráněny jiné hodnoty, např. historická hodnota. Důvodem jejich nasazení je především eliminace ekonomického rizika, tj. předejití škody, ke které by mohlo dojít při hasebním zásahu „obyčeným“ hasicím přístrojem. Lze jej použít i k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Hasicí přístroj CO2 - sněhový 2kg - 34 B/C


Hasicí přístroje pro hašení kuchyňských požárů „typu F“

Tyto hasicí přístroje jsou umisťovány do kuchyňských provozů, pro svou vynikající schopnost hasit požáry tuků a olejů. Kuchyňský hasicí přístroj je vhodný k hašení požáru v počáteční fázi. Díky speciálnímu pěnidlu je vhodný k hašení požárů rostlinných a živočišných tuků a olejů. Nejčastější umístění je v kuchyních, přípravnách rychlého občerstvení a restauračních zařízeních. Náplň je tvořená směsí vody a speciálního pěnidla. Lze jej použít i k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m. Přístroje jsou pod stálým tlakem a po použití jsou znovu naplnitelné.

Hasicí přístroj v automobilu

Hasicí přístroj v automobilu

Mnoho řidičů si klade otázku, zda si do osobního automobilu pořídit hasicí přístroj a jak je to vůbec s hasicím přístrojem jako povinnou výbavou? Je rozdíl mezi ČR a zahraničními státy?

Pravdou je, že základ povinné výbavy se po celé Evropě téměř neliší. Nicméně každý stát si svá pravidla upravuje svými vlastními předpisy, a tak se můžeme setkat například s následujícími, pro nás nadstandardními, požadavky na povinnou výbavu:

Albánie – tažné lano

Chorvatsko – vozidla s přívěsem musí mít dva výstražné trojúhelníky

Estonsko – při parkování v kopci musí být vozidlo zajištěno klínem (2 špalky ze dřeva nebo umělé hmoty ve vozidle)

Francie – ve vozidle musí řidiči vozit alkoholtester (avšak nehrozí pokuta od policie za jeho nepředložení při kontrole)

Itálie – při převážení jízdního kola na držáku za vozidlem (na kouli) je řidič povinen označit zadní část vozidla reflexní šrafovanou deskou o rozměrech 50 x 50 cm

Španělsko – řidiči s dioptrickými brýlemi nebo čočkami musí mít s sebou ve vozidle i náhradní kusy

Turecko, Kypr – povinou výbavu tvoří také 2 výstražné trojúhelníky

 

Zpět k hasicím přístrojům. V rámci Evropy se můžeme setkat se třemi přístupy, co se „hasičáků“ týká:

 • Hasicí přístroj není v autě povinný
 • Hasicí přístroj v autě je doporučený
 • Hasicí přístroj tvoří povinnou výbavu vozidla

Následuje výčet států a rozdělení dle výše uvedených přístupů.

 

Hasicí přístroj není v autě povinný

Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldávie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie

 

Hasicí přístroj v autě je doporučený

Belgie - pro zahraniční vozidla pouze doporučený, pro registrovaná v Belgii je povinný,

Dánsko, Švédsko

 

Hasicí přístroj je povinnou výbavou ve vozidle

Belgie – povinný pouze pro vozidla registrovaná v Belgii,

Chorvatsko – povinný pro vozidla kategorie N – motorová vozidla s nejméně 4 koly, která jsou využívána pro dopravu nákladů (nevztahuje se na běžné osobní automobily),

Litva, Lotyšsko, Polsko, Řecko, Rumunsko, Turecko, Ukrajina

 

A jak je to s hasicím přístrojem v České republice? V Česku dosud není hasicí přístroj legislativně zakotven jako součást povinné výbavy, nicméně o jeho povinném umístění do automobilů všech kategorií se neustále diskutuje.

Zatímco hasiči upozorňují, že jejich výjezd k požárům automobilů končí v drtivé většině případů „jen“ dohašením ohořelé kostry vozidla, neboť požár vozidla je velmi rychlý a umístění ideálně 2 kg hasicího přístroje práškového kvitují. Řidiči se ohrazují, že v osobních automobilech pro umístění hasicího přístroje není místo.

 

Naše doporučení zní. Pokud o koupi hasicího přístroje uvažujete, rozhodně v jeho koupi naleznete více kladných než záporných kritérií.

Co hovoří pro koupi hasicího přístroje:

 • pořízení hasicího přístroje do auta rozhodně není rozpočet narušujícím krokem, pořizovací ceny začínají již na 239,- Kč za 1 kg práškový HP a v případě ideální volby, tedy 2 kg HP je to 449,- Kč, oproti uchráněným deseti až statisícům je to zanedbatelná částka
 • v případě včasného zjištění požáru může nejen uchránit majetek, ale také zachránit lidské životy
 • nemusíte jeho povinné umístění v autě řešit při cestách do zahraničí
 • méně využívaná vlastnost hasicího přístroje je jeho průrazná síla (například při vyprošťování osob z havarovaného vozidla)
 • v případě, že vás hasicí přístroj v autě omrzí, je možné jej použít pro ukázku hašení pro děti nebo jako hnojivo na váš trávník…

 

Proti koupi hasicího přístroje:

 • jediným námi identifikovaným záporem je samotné umístění hasicího přístroje v autě, ideální je stav, kdy je HP umístěn po ruce řidiče a je možné ho použít během několika vteřin při začínajícím požáru, avšak pokud vozíte v autě více lidí, případně děti, muže být hasicí přístroj nejen překážkou v pohodlí pasažérů, ale také nebezpečnou „hračkou“ v rukou dětí. Při umístění v zavazadlovém prostoru však dochází k mnohasekundovým ztrátam času, během kterého by již hasební zásah mohl probíhat a se zvyšující se intenzitou požáru se snižuje šance na jeho uhašení za pomoci pouze jednoho přístroje. 

Počet požárů automobilů s přicházejícím létem prudce narůstá, zdrojem iniciace může být velká spousta věcí (při přímém slunečním záření to mohou být například odložené dioptrické brýle či láhev s vodou,...). I zde platí zásada prevence, tedy pokud to jde, parkujte ve stínu nebo v garážích, nenechávejte ve vozidle předměty, které by působením tepla nebo jen zářením mohli způsobit požár, snižujte pravděpodobnost vzniku požáru na minimum. I dostatečná prevence však bohužel nemusí někdy stačit. Jedna věc je neoddiskutovatelná, s hasicím přístrojem v autě (ať je umístěn kdekoliv) se vaše šance na uhašení požáru oproti běžným podmínkám razantně zvyšuje a jak již bylo řečeno, tak uchráněné majetkové hodnoty jsou důležité, avšak markantní oproti uchráněnému zdraví nebo životu vašemu nebo vašich blízkých či dalších zúčastněných.

 

Tento článek byl sepsán 18. 6. 2019 – jako zdroje byly využity internetové stránky HZS ČR, ÚAMK, IBESIB.

Závěrem konkrétní odkazy na zmíněné hasicí přístroje na našem e-shopu:

https://www.hasmax.cz/Hasici-pristroj-do-dodavky-nebo-SUV-2kg-13A-70B-C-d13.htm

https://www.hasmax.cz/Hasici-pristroj-do-automobilu-drzak-1kg-21B-C-d90.htm

 

 

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Požáry v domácnostech - statistika

Jen v České republice dochází k tisícům požárů v domácnostech ročně. Statistická ročenka Hasičského záchranného sboru ČR uvádí, že za rok 2018 došlo k 5 340 požárům v soukromých domácnostech. Je důležité zmínit, že toto jsou pouze požáry, které byly statisticky zaznamenány. Lze jen odhadovat kolik stovek či tisíců požárů nebylo vůbec ze strany HZS řešeno. Zde je třeba zmínit, že neohlášení požáru je porušení zákona (jmenovitě z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně) a v občanské rovině je toto porušení klasifikováno jako přestupek s možností sankce až 25 tisíc Kč. V každém případě je ale neohlášených požárů jistě vysoké množství a můžeme jen spekulovat, zda je to díky velmi včasnému uhašení a neznalosti povinného nahlášení, nebo kvůli strachu z „návštěvy“ a případných postihů od příslušníků HZS ČR či PČR nebo se důvod skrývá ještě jinde.

 

Pokud se vrátíme ke statistikám, zjistíme, že výše uvedený počet požárů v domácnostech je v procentuálním vyjádření (25,8 %) nejvyšším podílem hlášených požárů ve všech odvětvích našeho hospodářství. V závěsu za počtem požárů v domácnostech je množství požárů v odvětvích Ostatní veřejné a osobní služby (22,8 %) a dále Zemědělství (14,9 %). Z uvedeného vyplývá, že věnovat se požárnímu zabezpečení vlastní domácnosti, ať už se jedná o panelový byt, bytovou zástavbu či samostatný dům, není žádným výstřelem do tmy, ale důležitým krokem na cestě prevence. Celková přímá škoda způsobená požáry v domácnostech dle statistik HZS ČR za rok 2018 dosáhla 546 milionů Kč. Neodborně přepočteno na průměrné hodnoty nám vychází, že jeden požár v domácnosti průměrně způsobil škodu na majetku v hodnotě přesahující 102 tisíc Kč. Pokud se však budeme držet přesných statistických údajů, tak zvíme, že bylo řešeno 136 požárů, jejichž následkem byla způsobená škoda převyšující 1 milion Kč. Počet zraněných osob při těchto požárech dosahuje hodnoty 799 osob a velmi nelichotivý je počet osob usmrcených, kterých bylo celkem 61.

 

Kde hledat příčiny vzniku požárů v domácnostech?

Statistice příčin vzniku požárů ať už v domácnostech, ale i ostatních odvětvích, vévodí nedbalost. Co si pod tímto obsáhlým pojmem v oblasti požární ochrany představit? Lidé si velmi často počínají neopatrně, a aniž by chtěli, způsobí požár svým jednáním. Nedbalostí může být například kouření v domácnosti, kdy nedopalek na nesprávném místě vede k zahoření a následnému požáru. Dalším příkladem budiž vaření a jiná tepelná úprava potravin, kdy stačí chvilka nepozornosti a požár je na světě – mimochodem teplená úprava potravin vedla k požáru v 677 případech. Nedbalostí je také neuposlechnutí příkazů, zákazů nebo doporučení, ať už se jedná o požární předpisy, značky nebo například návody k použití. Do nedbalosti řadíme také nesprávnou obsluhu topidla, zanedbání čištění komínů či nesprávný výběr paliva.

V těsném „závěsu“ za nedbalostí ve statistikách figuruje neprokázané zavinění. Zde se jedná o požáry, které jsou také způsobeny člověkem, avšak nelze vyhodnotit, zda se jedná o úmyslné zavinění či nedbalost. Zdroj požáru také často nelze zcela vypátrat.

Na pomyslném třetím stupni se umístili technické závady strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. Je třeba si uvědomit, že také v tomto případě je ohlášení požáru hasičům velice důležitým krokem. HZS ČR vede podrobnou evidenci požárů, a pokud je například ohlášen požár způsobený závadou u konkrétního druhu výrobku již poněkolikáté, může dojít k jeho stažení z trhu.

Statisticky již méně viditelné ale přesto významné jsou příčiny požárů způsobené úmyslným zapálením a závadami při provozu komínů. Některé požáry také zůstávají bez objasnění příčiny jejich vzniku.

 

Závěrem k výše uvedenému textu doplňuji hodnotu 10,8 miliard Kč. Tato nesmírná číslovka označuje výši uchráněných hodnot způsobených činností HZS ČR ve všech odvětvích našeho hospodářství. Statistiku uchráněných hodnot, kterou mají na svědomí sami občané, však k dispozici asi nikdy mít nebudeme. Můžeme však konstatovat, že preventivní činnost samotných hasičů, ale také informační smršť ze všech medií a v neposlední řadě také činnost odborně způsobilých osob v oblasti prevence rizik a požární ochrany vede ke zvyšování povědomí o možnostech předcházení samotného vzniku požárů a jeho případné likvidace v počátečních fázích rozhořívání. A právě tématu prevence a případné likvidace požáru se budeme věnovat v dalších článcích.

Požáry v domácnostech - prevence

Požáry v domácnostech – prevence

V předchozím článku jsme zmínili nelichotivé statistiky požárů v domácnostech, které uvádí HZS ČR ve statistické ročence. Dnes bychom se podívali na zásady prevence vzniku požárů a celkové zajištění požární bezpečnosti v domácnostech.

Domácnost je zpravidla fungujícím celkem, avšak pro účely předcházení vzniku požárů je třeba se zaměřit na jednotlivé místnosti, neboť každá místnost má svá specifika. Například téměř v každé místnosti je rizikem elektrický proud, na druhou stranu přítomnost hořlavých kapalin lze očekávat především v prostorách garáže nebo dílny. Níže tedy následuje přehled preventivních opatření pro jednotlivé místnosti v domě.

 

Chodba, veranda, předsíň, schodiště

Tyto místnosti jsou zpravidla nejfrekventovanějšími částmi domácnosti a jen v některých případech se jim zvládneme vyhnout při odchodu nebo případně vynucené evakuaci. Proto je nutné je udržovat průchozí, bez trvale umístěných překážek.

 

Kuchyň

V kuchyních je z hlediska možnosti vzniku požáru samozřejmě nejnebezpečnější činností vaření a příprava potravin pomocí kuchyňských spotřebičů (trouba, sporák, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba apod.). Pro předcházení požárům je dobré znát následující zásady:

 • Nenechávat bez dozoru vařený, smažený, pečený pokrm, obzvláště pokud je používán otevřený plamen plynového hořáku
 • Při používání plynového hořáku zajistit přívod čerstvého vzduchu a dostatečné odvětrání
 • Nenechávat hořlavé předměty jako utěrky, krájecí prkénka a podobně v blízkosti zdrojů tepla
 • Kuchyňské spotřebiče nemějte zapojené přes prodlužovací šňůry a pokud to nevyžaduje jejich provoz, nenechávejte je zapojené k přívodu elektrického proudu (vytahovat ze zásuvek)
 • Pokud vzplane olej na pánvi, pro hašení v žádném případě nepoužívejte vodu, ale pokuste se pánev přikrýt poklicí nebo jakýmkoliv nehořlavým předmětem pro zamezení přístupu vzduchu, zároveň je třeba vypnout zdroj dalšího ohřevu oleje

 

Obývací pokoj, ložnice

Také v obývacím pokoji nalezneme velké množství případných zdrojů zapálení a následného hoření. Těmito zdroji nemusí být pouze elektrické spotřebiče, ale také různé vonné svíčky, aroma tyčinky a lampy, tepelné zdroje (krby, přímotopy, …) a v kuřáckých domácnostech jsou to také nedopalky cigaret. Jaké zásady je dobré dodržovat v obývacím pokoji:

 • U tepelných a jiných spotřebičů dodržovat návody k obsluze
 • Nenechat bez dozoru zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky apod.
 • U tepelných zdrojů dodržovat bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů
 • Prodlužovací přívody vést bezpečně, aby bylo zabráněno jejich poškození, zejména se vyhýbat ostrým hranám, možnosti přimáčknutí nábytkem apod.

 

Koupelna, prádelna

V koupelně se zpravidla nevyskytuje větší množství hořlavých materiálů, i zde však je nutné dbát zvýšené opatrnosti a dbát zejména na:

 • Nepoužívat elektrické spotřebiče ve sprše nebo vaně
 • Pravidelně alespoň jednou ročně kontrolovat karmu, důležité je zajistit dostatečný přívod a odtah vzduchu

 

Garáž, dílna

V garáži či dílně lze očekávat přítomnost hořlavých látek a zároveň také větší koncentraci možných zdrojů zapálení. Především přítomnost hořlavých kapalin (benzín, nafta, barvy, laky, ředidla, …) zároveň s používáním elektrického nářadí může vést ke vzniku požáru či výbuchu. Proto je třeba se v těchto prostorách zaměřit na následující pokyny:

 • V jednotlivých a řadových garážích skladovat maximálně 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a nejvýše 20 litrů olejů v nerozbitných a přenosných obalech
 • U hromadných garáží dodržovat zákaz skladování výše zmíněných látek
 • Garáž mít vybavenou hasicím přístrojem
 • Dodržovat návody k obsluze používaných elektrických strojů, zařízení a nářadí
 • Případný únik a rozlití hořlavých kapalin neprodleně zastavit, hořlavou kapalinu odstranit a prostor dostatečně odvětrat

 

Půda, sklep, technické místnosti

Tyto místnosti patří mezi nejméně frekventované, i zde je však nutné dodržovat bezpečnostní zásady:

 • Látky, které mají sklon k samovznícení ukládat řádně a bezpečně, je třeba dbát zejména na zvýšenou vlhkost v daném prostoru
 • Dodržovat bezpečnou vzdálenost hořlavých látek od komína, tato vzdálenost je alespoň 1 m
 • Nahromadění nepořádku, a především prachu, může přispět k velmi rychlému šíření požáru, proto je třeba udržovat čistotu a pořádek
 • Zajistit pravidelné čištění a kontrolu komínů (komíny způsobí více než 1000 požárů domácností ročně)

 

Další obecné zásady požární prevence jsou:

 • Udržujte volné únikové cesty z objektu a také volný přístup k prostředkům pro hašení, uzávěrům médií a vypínačům elektrické energie
 • Hořlavé kapaliny skladu v obalech, které jsou k tomuto účelu vyrobené
 • Nevychladlý popel vznikající při spalování pevných paliv ukládejte do nehořlavých uzavíratelných nádob, teprve po jeho vychladnutí je možné jej dále likvidovat
 • Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (zejména propan butan, acetylen, kyslík) ukládejte na bezpečných, dostatečně větraných místech, které jsou chráněny proti nepříznivým vlivům. Pozor zejména na plyny těžší než vzduch, ty se nesmí ukládat ve sklepeních a jiných prostorech pod úrovní okolního terénu, garážích, světlících a kotelnách a společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízeních
 • Při odchodu z domova uhaste všechny otevřené zdroje ohně, zhasněte, vypojte od přívodu elektrické energie spotřebiče, které nevyžadují trvalé zapojení, zavřete okna, případně vodu
 • Instalujte do svých domácností detektor kouře a hasicí přístroj s hasební schopností alespoň 34 A

 

Umístění hasicích přístrojů a hlásičů kouře v domácnosti se budeme věnovat v příštím článku.

 

 

Umístění hasicího přístroje a hlásiče

V předchozích článcích jsme se věnovali statistice požárů v domácnostech a také zásadám prevence. V tomto textu se dozvíte, jakým způsobem a kam instalovat hasicí přístroj či hlásič požáru.

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů, ale také možnost jejich použití naleznete například na našich stránkách v samostatném článku, odkaz zde https://www.hasmax.cz/HP-dle-druhu-hasiva-a5_1.htm

U detektorů a hlásičů kouře a požáru je třeba zmínit, že tato zařízení mají za úkol spolehlivou detekci kouře a následné vyvolání poplachu. Detekce kouře zpravidla funguje na principu fotoelektrického (optického) zachycení zplodin hoření, který vede ke spuštění akustického a optického poplachu. Akustický signál dosahuje intenzity okolo 85 dB a je tak dostatečně slyšitelný i z odlehlejších prostor obydlí.

 

Hasicí přístroj

Pokud si například na stránkách našeho e-shopu objednáte nejprodávanější hasicí přístroj práškový, univerzální pro třídy požárů ABC (požáry pevných látek, kapalin i plynů) a splňující doporučení hasičů i zákonný požadavek pro kolaudaci https://www.hasmax.cz/Hasici-pristroj-praskovy-6kg-34A-183B-C-vhodny-ke-kolaudaci-RD-vc-revize-d10.htm bude vám doručen včetně „revizní zprávy“ tedy protokolu o kontrole provozuschopnosti a také včetně držáku pro připevnění na zeď. A kam tedy hasicí přístroj následně umístit a jakým způsobem? Pro uchycení držáku do zdi, stěny či například nábytku vám postačí dva šrouby s hmoždinkami nebo dva vruty. Vyhláška o požární prevenci (246/2001 Sb.) udává, že hasicí přístroj může být postavený na zemi nebo zavěšený na držáku. V obou případech je však nutné jej zajistit proti pádu či převržení. Rukojeť hasicího přístroje nesmí být výše než 150 cm nad podlahou. Naše rada zní, že pokud je to možné, umístěte hasicí přístroj spodní částí alespoň 15 cm nad zem, určitě tuto radu oceníte při úklidu, především stírání a zametání.

Jaký prostor v domácnosti je pro umístění hasicího přístroje nejideálnější? Důležité je zmínit, že hasicí přístroj by měl být především dobře viditelný, rychle a snadno přístupný. Z této zásady lze odvodit, že tím správným místem pro umístění je zejména prostor předsíní, chodeb a jiných místností, nacházejících se na dostupném místě ze všech ostatních částí obydlí. Pokud máte oddělenou či samostatně stojící garáž, je vhodné (u nových staveb legislativou vyžadované) umístit také hasicí přístroj zde. Požadavek hasicí schopnosti 183 B pro hašení hořlavých kapalin splňuje také výše odkazovaný hasicí přístroj.

Dva kusy stejného hasicího přístroje vám při včasném použití zajistí dostatečnou ochranu v případě, že prevence nebyla dostačující nebo nastaly mimořádné okolnosti a požár se chystá ohrozit vaše pohodlí. A nyní jak se o začínajícím požáru dozvíte. K tomu slouží detektory a hlásiče kouře a požáru.

 

 

Hlásiče požáru

Jak bylo zmíněno v úvodu článku, hlásiče a detektory požáru mají za úkol ohlásit uživateli, že je detekována přítomnost nežádoucích látek v okolí detektoru. Hlásiče nám předávají informaci o vznikajícím nebo šířícím se požáru, a to zejména z místností, kde se právě nevyskytujeme.

Kvalita detekce požárních hlásičů je zaručena jejich certifikací a při výběru (alespoň na e-shopu hasmax.cz) nelze „šlápnout vedle“. Rozdíl v ceně je dán životností, ale také designovým řešením a velikostí. Lze jen doporučit při výběru hlásičů volit hlásiče, které nevyžadují pravidelnou výměnu 9 V baterií, ale jejichž integrované baterie zaručují desetiletou bezúdržbovou činnost. Vyšší pořizovací cena se ve výsledku stane nižší souhrnnou částkou při odečtení přibližně roční pravidelné výměny baterií vyjímatelných.

Umístění je vhodné v prostorách, kde se vznikající zplodiny hoření mohou hromadit a také v místnostech, které spojují více prostorů. Opět je tedy ideálním prostorem pro umístění hlásiče chodba, jmenovitě její strop, prostor nad schodištěm či další společné prostory obydlí a únikové trasy. Abychom docílili maximální ochrany, je ideálním řešením umístění hlásiče i do dalších jednotlivých místností jako je obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj i technická místnost. Prostory nevhodné pro umístění hlásičů jsou prostory kuchyně či dílny, kde by vznikající páry nebo prach mohli zapříčinit spuštění alarmu i bez přítomnosti zplodin hoření.

 

Pokud jste v tomto nebo jiném článku nedostali odpověď na svou otázku, neváhejte nás kontaktovat. Kontakty naleznete na webových stránkách e-shopu www.hasmax.cz nebo společně s dalšími nabízenými službami v oblasti BOZP a PO na stánkách www.ce-servis.cz

Požární bezpečnost u bytových domů

Požární bezpečnost u bytových domů

 

Požární bezpečnost je třeba v první řadě řešit v každé domácnosti zvláště. O neblahé statistice a zásadách prevence požárů v domácnostech jsme psali již v předchozích článcích.

Společné prostory bytových domů hrají v požární bezpečnosti velmi významnou roli, a to především v případech, kdy je tato bezpečnost ignorována, ať už jedním nebo více majiteli bytů, ale také nájemníky či družstevníky. V případě požáru v bytovém domě jsou právě společné prostory – chodby, sklepy a především schodiště místem, kudy probíhá evakuace ohrožených osob. V bytových domech nalezneme v drtivé většině případů pouze jedno schodiště, a to je tedy pro obyvatele domu jedinou možnou cestou k záchraně. Zároveň slouží jako zásahová cesta pro hasiče a jiné složky IZS. Chodby a schodiště u velkého množství bytových domů jsou díky jejich zásadnímu vlivu na požární bezpečnost označovány jako tzv. chráněné únikové cesty (CHÚC). Česká legislativa zakazuje obyvatelům bytových domů, ve kterých jsou CHÚC zřízeny, ukládání hořlavých, ale i ostatních předmětů, které mohou bránit evakuaci ohrožených osob a bezpečnému požárnímu zásahu ve společných prostorách, kudy tato cesta vede. V případě porušení této povinnosti hrozí při kontrolách ze strany HZS ČR pokuta vlastníkovi domu do výše 500 000,- Kč. Pravdou ovšem zůstává fakt, že pokuta v plné výši je oproti možným následkům případného požáru jen nepatrná.

Tam, kde jsou na schodištích ukládány hořlavé materiály může při požáru dojít k rychlému zakouření evakuační trasy a ohrožení osob snažících se dostat do bezpečného prostoru. Tyto předměty mohou také značně urychlit šíření požáru do dalších částí obytného domu a tím způsobit mnohem vyšší škody také na majetku. V neposlední řadě zpomalují nebo rovnou znemožňují vnitřní zásah požárních jednotek. Abychom těmto rizikům předcházeli, je třeba se o požární bezpečnost ve společných prostorách bytových domů zajímat, na případné prohřešky upozornit nejen majitele umístěných předmětů, ale také vlastníka bytu, předsedu družstva či jinou odpovědnou osobu.

Pokud vás zajímá, zda je právě ve vašem domě zřízena chráněná úniková cesta či nikoliv, je třeba nahlédnout do příslušné stavební dokumentace. Požárně bezpečnostní řešení (dříve také Požární zpráva) je dokument, který je vypracován u všech staveb projektovaných po roce 1976. I starší objekty však mohou mít tento dokument zpracován, například z důvodu provedených rekonstrukcí, oprav, či jiných stavebních zásahů.

 

Hasicí přístroje v bytových domech

Také informaci o druzích, množství a umístění hasicích přístrojů nalezneme v již zmíněném Požárně bezpečnostním řešení. Toto množství je stanoveno projektantem a je třeba jej respektovat. Důležité je zmínit, že v průběhu let došlo ke změně v typovém označení hasicích přístrojů a také k úpravě minimální hasební schopnosti. Pokud tedy v projektu naleznete požadavek na hasicí přístroje s hasební schopností (21 A) s typovým označením PG6, tak vězte, že tyto požadavky splňují oba naše neprodávanější přístroje bez nejmenších pochyb, navíc s hasební schopností (34 A) jsou o více než třetinu účinnější při zdolávání požáru, než přístroje (21 A).

 Pozn. Co znamená hasební schopnost 34 A? Je to hodnota účinnosti konkrétního hasicího přístroje stanovená odbornou zkouškou. Zkouška probíhá ve specializované zkušebně, kde se postaví hranice z dřevěných hranolů o šířce 0,5 m a výšce 0,56 m, hodnota 34 udává délku této hranice v decimetrech. Hasicí přístroj s hodnotou 34 A tedy uhasí 3,4 m dlouhou hranici za daných zkušebních podmínek. HP s hodnotou 21 A uhasí „pouze“ 2,1 m dlouhou hranici. „A“ u hasicích přístrojů označuje třídu požáru, tedy konkrétně schopnost hašení pevných látek (dřevo, papír, textil, plast,…)

 

Jak postupovat v případě, že k vašemu domu není k dispozici žádná dokumentace stanovující počet a umístění hasicích přístrojů? Je třeba postupovat dle vyhlášky o „požární prevenci“ (vyhl. 246/2001 Sb.), která stanovuje, že na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu se instaluje jeden hasicí přístroj. Je třeba zdůraznit slova započatých a podlaží. Tedy pokud řešíme pětipodlažní objekt, kdy v každém podlaží je například 120 m2 podlahové plochy, pak z výše citovaného lze vyvodit, že v tomto objektu musí být k dispozici alespoň 5 hasicích přístrojů (pro každé podlaží jeden kus).

Co se týká umístění hasicích přístrojů, zpravidla je řešení takové, kdy v každém mezipatře je umístěn jeden hasicí přístroj (v případě přesahu 200 m2 na podlaží jich musí být více) a dále do sklepa a případně půdních prostor. Každý hasicí přístroj musí být zajištěn proti pádu či převržení a jeho případné uchycení na zeď pomocí držáku je limitováno pouze maximální výškou rukojeti přístroje stanovené na 150 cm nad podlahou. Pokud uchycení na zeď není možné, lze hasicí přístroj postavit také na zem a zajištění proti pádu řešit jiným způsobem, například pomocí řetízku. Při tomto řešení je však třeba připravit se na nutnost časté manipulace s hasicím přístrojem, jelikož se kolem něj dříve nebo později začne hromadit prach a jiný nepořádek.

Je třeba dodat, že hasicí přístroje nelze nahradit hydrantovým ani jiným systémem. Pokud máte v domě hydranty, neznamená to, že hasicí přístroje již nejsou nutností. Toto je velmi častý omyl, se kterým se setkáváme.

Ať už se samotným stanovením druhů a počtu hasicích přístrojů, nebo jejich kontrolou a instalací, vám rádi poradíme, pomůžeme a kompletně zajistíme. Závěrem je třeba dodat, že každá právnická či podnikající fyzická osoba (tedy statutární zástupci vlastníků domů) má dle zákona 133/1985 Sb. §5) odst. 1. písm. e) povinnost pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§11 odst. 1), technika požární ochrany (§11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§11 odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. S organizací samotné kontroly, a nebo s proškolením preventisty požární ochrany, vám můžeme pomoci ve sdružení CE-SERVIS https://www.ce-servis.cz/cs/ kde nabízíme služby odborně způsobilé osoby v požární ochraně i BOZP a další služby viz odkaz.

 

 

 

 

ZjYyND